Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Aanvaarden algemene voorwaarden

Iedere commerciële transactie is onderworpen aan onze algemene voorwaarden die altijd  voorrang hebben op alle andere contractuele clausules  zoals de algemene voorwaarden van de klant, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkende bijzondere voorwaarden door Technea aanvaard. Technea heeft het recht haar algemene en bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Artikel 2 - Aanbiedingen - Sluiten overeenkomst - Prijzen

2.1 Een offerte van Technea is zonder enige verbintenis en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijs, beschrijving en de eigenschappen van de goederen worden slechts ten informatieve titel meegedeeld.

2.2 De overeenkomst komt maar tot stand na schriftelijke bevestiging door Technea van de geplaatste bestelling. Een begin van uitvoering geldt tevens als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

2.3 Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW.

Artikel 3 - Levering - Annulering

3.1Afgesproken leveringstermijnen zijn slechts indicatief en vertragingen in de uitvoering van de bestelling kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst door de klant.

3.2 De bestelde goederen dienen door de koper te worden afgehaald bij de verkoper. Vanaf het tijdstip van de afhaling wordt het risico geacht op de koper te zijn overgedragen. Blijft de koper in gebreke de goederen af te halen dan kan de verkoper vanaf dat tijdstip  een vergoeding vorderen van duizend tweehonderd vijftig EUR ( 1.250,00 EUR) per dag vertraging, zonder voorafgaande ingebrekestelling, ongeacht het recht voor de verkoper om hetzij de gedwongen uitvoering van de overeenkomst, hetzij de ontbinding van de overeenkomst gebeurlijk met schadevergoeding te vorderen.  

3.3 Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Bij annulering van een bestelling kan Technea een forfaitaire vergoeding eisen van 20% van het bedrag van de overeengekomen prijs bij wijze van schadeloosstelling. Dit onverminderd haar recht op vergoeding van hogere bewezen schade .

Artikel 4 - Goedkeuring - Klachten

4.1 De koper hoort de aangekochte goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de acht dagen na levering geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard.

4.2 Verborgen gebreken bij  de aangekochte goederen kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij binnen de drie maanden na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen niet verwerkt of behandeld zijn.

4.3 Technea is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van de goederen, problemen ingevolge overmacht en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden.

4.4 Eventuele klachten over verrichte diensten of geleverde prestaties dienen ons uiterlijk binnen de vijf dagen na de uitvoering te worden gemeld bij aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. Het aftekenen van prestatiebladen geldt als onweerlegbaar bewijs dat de prestaties die erop vermeld werden effectief werden geleverd. Voor de levering van diensten is Technea slechts aansprakelijk ingeval van grove of opzettelijke fout.

Artikel 5 - Garantie    

Onze garantie kan niet worden ingeroepen in de gevallen zoals vermeld in artikel 4.3 en in geval het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming dan Technea.

Onze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van de goederen die als defect erkend werden en dit met uitsluiting van elke schadevergoeding en dit om eender welke reden. De garantie begint op de datum van levering.

Artikel 6 - Betalingen

6.1 Behoudens afwijkende overeenkomsten moet iedere factuur aangaande herstel, onderhoud of afhaling wisselstukken in het magazijn integraal betaald worden binnen de 30 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van Technea.  

Elke betaling naar aanleiding van de aankoop van tractoren en machines bij Technea gebeurt op het moment van afhaling door middel van een bankcheque. Wordt de aankoop van tractoren en machines betaald via overschrijving op rekening van Technea dan moet het bedrag op  de rekening van Technea  staan, ten laatste op het tijdstip van afhaling.

6.2 De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Facturen kunnen maar geldig geprotesteerd worden bij aangetekende brief binnen de 30 dagen na factuurdatum en met vermelding van factuurnaam, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Klachten die betrekking hebben op de inhoud van een factuur schorsen de betalingstermijn niet.
6.3 Elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald werd binnen de voorziene termijn, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest mee aangerekend aan 10 % met een minimum van tweehonderd vijftig  euro (250 EUR) excl. BTW ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van Technea om een hogere schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

De gekochte  goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de intresten.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst, zowel qua vorm als inhoud, door Belgisch recht.

8.2 Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de   Belgische Arbitrage Instelling – B.A.I.  belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74).  Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.